404
21 października 2020

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm. dalej jako „RODO”) przekazujemy Państwu następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa  danych osobowych jest Reapolis Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Opackiej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000448488, NIP 5842730196, REGON 221823495 (dalej jako: „Administrator”). Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem wysyłając e-mail na adres: kontakt@reapolis.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy iod@reapolis.pl lub telefonicznie pod numerem: 58 554 00 24

3. Cele przetwarzania, zakres oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wyboru odpowiedniej nieruchomości spełniającej Państwa oczekiwania, łącznie z ofertą finansowania. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem danych wysyłając e-maila na adres kontakt@reapolis.pl

5. Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom powiązanym z Administratorem ekonomicznie, osobowo lub organizacyjnie oraz doradcom finansowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

6. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail kontakt@reapolis.pl
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych,  prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dzięki czemu możliwe jest przesłanie tych danych innemu administratorowi danych lub żądanie, aby Administrator przesłał Państwa dane do innego administratora. Jednakże tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody;
  8. prawo wniesienia skargi do organu, – przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z praw, o których mowa w punktach (1) – (7), prosimy o kontakt z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych wskazanymi w punkcie 1 i 2.